Stadgar

Svenska Achaltekeerföreningen

 

STADGAR FÖR SVENSKA ACHALTEKEERFÖRININGE (SVATF)

 

§1. Ändamål

SVATF har för ändamål att verka för Achaltekeerhästens utbredning i Sverige.

Sitt syfte vill SVATF uppnå genom:

Att sprida kännedom och förståelse för Achaltekeerhästen, dess handhavande och vård.

Att tillvarata och utveckla det inom landet befintliga avelsmaterial.

Att stödja anskaffandet av lämpligt avelsmaterial, dock ej i ekonomiskt hänseende.

Att föra register över landets Achaltekeerhästar enligt standard för ”The Studbook of the Achal-Teke Breeders Association” (MAAK), Ryasan, Ryssland.

Att bistå med hjälp för registrering av rasrena Achaltekeer i MAAK.

Att upprätthålla kontakt och samarbete med andra Achaltekeerföreningar utom landet.

Att främja horsemanship och djurskydd.

 

§2. Medlemskap

Föreningens medlemmar utgörs av betalande medlemmar och organisationer samt hedersledamöter och vetenskapliga ledamöter.

Inträde i föreningen kan sökas av envar som är intresserad av föreningens verksamhet.

Till hedersledamot kan utses person som gjort sig synnerligen förtjänt inom föreningen eller på ett utmärkt sätt främjat föreningens syfte. Hedersledamot utses på allmänt sammanträde efter förslag av styrelsen.

Till vetenskaplig ledamot kan utses person som på grund av vetenskapliga meriter inom det hippologiska området är förtjänt och som kan vara av värde för föreningens verksamhet. Vetenskaplig ledamot utses på samma sätt som hedersledamot.

Hedersledamot och vetenskaplig ledamot är befriad från medlemsavgift.

Utträde och uteslutning. Medlem äger när som helst säga upp sig ur föreningen. Uppsägning ska vara skriftlig. Medlem som uppenbarligen motarbetar SVATF:s syften eller skadar dess intressen kan uteslutas såtillvida att beslutet företräds av minst 2/3 av den totala styrelsen.

 

§3. Avgifter

Styrelsen fastställer den årliga medlemsavgiften.

 

§4. Räkenskapsår

SVATF: räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

 

§5. Val av styrelse

Styrelsen samt suppleanter väljs vid årsmötet. Om ledamot eller suppleant avgår under löpande mandat-tid äger styrelsen rätt att utse ny ledamot för resterande mandat-tid.

 

§6. Valbarhet

Valbar ledamot i SVATF:s styrelse är den som är medlem i SVATF och uppnått 18 års ålder.

 

§7. Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande och minst två ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsen planerar, leder och fördelar föreningens arbete i enlighet med dess stadgar och enligt beslut fattade vid föreningens möten.

Styrelsen är beslutsmässig om ordföranden samt hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Kassören behöver ej nödvändigtvis vara styrelsemedlem. Styrelsen utser eventuellt fristående kassör.

 

§8. Befattningsbeskrivningar

Ordförande är föreningens officielle representant. Denne leder styrelsens arbete och övervakar att stadgar och fattade beslut efterlevs.

Sekreteraren för protokoll, sköter föreningens korrespondens samt registrerar och förvarar inkommande skrivelser och kopior på utgående skrivelser.

Sekreteraren för medlemsmatrikel i samråd med kassören.

Sekreteraren upprättar förslag till verksamhetsberättelse.

Kassören sköter föreningens bokföring och bokslut enligt gängse regler.

Kassören driver in medlemsavgifter och andra fordringar samt sköter föreningens betalningar.

Kassören gör kontinuerlig uppföljning av liggande budget och utarbetar underlag för kommande budget.

Kassören bistår sekreteraren med medlemsmatrikel.

 

§9. Firmateckning

Styrelsen utser firmatecknare.

 

§10. Revision

Revisor har tillgång till all bokföring och alla handlingar närhelst de begär.

Revisor skall granska senaste årets förvaltning och räkenskaper och inlämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

 

§11. Årsmöte

Årsmöte hålls under första kvartalet och kallelse sker skriftligt minst 14 dagar i förväg.

 

På årsmötet skall följande frågor behandlas:

1.Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet.

2.Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

3.Fråga om mötets behöriga kallelse.

4.Fastställande av dagordningen.

5.Verksamhetsberättelsen.

6.Kassarapport samt resultat- och balansräkning

7.Revisionsberättelse

8.Fråga om ansvarsfrihet

9.Fastställande av verksamhetsplan och budget

10.Val av styrelse

11.Val av valberedning, två personer på ett år.

12.Val av revisor på ett år

13.Fastställande av medlemsavgiften

14.Fastställande av taxor

15.Motioner och skriftliga frågor som inkommit senast 14 daga i förväg.

16.Övriga frågor

 

§12. Extra möte

Styrelsen kan kalla till extra möte när behov föreligger. Mötet inkallas skriftligt 14 dagar i förväg.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när revisor med angivande av skäl så kräver eller om minst 20 % av medlemmarna med angivande av skäl så skriftligen kräver.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet får de som krävt mötet kalla till detta.

 

§13. Beslutsordning

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Beslut fattas med enkel majoritet i öppen votering. Vid lika röstetal bifalles det förslag som fått ordförandens röst.

Sluten votering genomföres om medlem så kräver. Vid lika röstetal avgör lotten.

Ändringar av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte. Ändringsförslag skall åtfölja kallelsen till mötet.

 

§14. Protokoll

Protokoll skall föras vid alla styrelsesammanträden och vid alla möten.

Justerat mötesprotokoll skall inom en månad skickas ut till alla medlemmar.

 

§15. Tvist

Vid tvist i tolkningsfråga eller då fråga uppstår som ej förutsätts i dessa stadgar, hänskjuts beslutet till årsmötet.

I trängande fall avgör styrelsen.

 

§16. Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av årsmöte följt av extra möte en månad senare. För beslut om upplösning krävs 2/3 majoritet på båda dessa möten.

Beslut om upplösning skall innehålla föreskrifter om användning av föreningens tillgångar.